Bewaren

 

Bewaren

Bewaren

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Twitter Feed

Home Voorbereiding De Spaanse belastingen

De Spaanse belastingen


De koop of verkoop van bestaand of nieuwbouw onroerend goed in Spanje heeft een aantal financiële consequenties voor u als (niet-)resident in Spanje. Hieronder volgt een beknopte op-somming van de belangrijkste belastingen en heffingen. Voor een exacte berekening raden wij u aan contact op te nemen met een (Spaans) accountantskantoor.

 

Inkomstenbelasting residenten

(=Impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF)

Iedere buitenlander die resident is in Spanje moet belastingaangifte doen met betrekking tot zijn  persoonlijke verplichtingen en over het wereldwijde inkomen. Indien u meer dan 6 maanden per jaar in Spanje verblijft, wordt u als fiscaal resident beschouwd zelfs wanneer u nog geen residentie vergunning heeft aangevraagd.

In Spanje is de inkomstenbelasting progressief, lopende van 19 tot 45%. U kunt als Spaans inwonende tot een bepaald bedrag hypotheeklasten (rente en aflossing) in mindering brengen op uw belastbaar inkomen.

 

Inkomstenbelasting non - Residenten

Indien u als niet-resident de woning niet officieel verhuurt, bent u in Spanje toch belastingplichtig voor de inkomstenbelasting. De belasting wordt geheven over een toegerekend of forfaitair inkomen van 1,1 procent van de kadastrale waarde van de woning (en 2 procent als deze waarde niet is herzien sinds 1994). Het toegerekende inkomen wordt tegen het niet-residententarief van 19 procent belast (19,5 procent voor 2015). Voor residenten van buiten de Europese Unie bedraagt het tarief 24 procent.

 

Vermogensbelasting

(= Impuesto sobre el Patrimonio extraordinario )

Hiervoor geldt een progressief tarief vanaf 0,2% oplopend tot 2,5%.

 

Onroerendgoedbelasting

(= Impuesto sobre Bienes inmeubles - IBI )
De eigenaar van onroerend goed betaalt tussen de 0,3% en 0,8% onroerendgoedbelasting. De percentages zijn afhankelijk van de gemeente.
Onroerendgoedbelasting betaalt men altijd, ook als men niet ingeschreven is in Spanje.

Belasting over waardevermeerdering van grond
(=Plusvalia)
Bij verkoop van uw huis met grond dient u altijd over de waardestijging van de grond aan de gemeente belasting te betalen, ongeacht de duur dat u de grond bezit.

 


 

 

Vermogenswinstbelasting (via IRNR )

(= Impuesto sobre incremento de Patrimonio de la venta de un bien inmueble )

Er is een verschil in de te berekenen belastingtarieven, afhankelijk van uw residentschap. Als resident wordt er namelijk een ander tarief toegepast dan wanneer u geen resident bent.

Voor residenten gelden onderstaande tarieven over de winst:
19% over het deel tussen € 0 en € 6.000
21% over het deel tussen € 6.000 en € 24.000
23% over het deel boven € 24.000

De winstbelasting wordt bij residenten geheven via de inkomstenbelasting van het jaar waarin de woning verkocht werd.

Voor niet-residenten geldt een vast tarief van 19% over de winst.

De vermogenswinst is het verschil tussen de verkrijgingprijs en de verkoopprijs. De verkrijgingprijs wordt vermeerderd met de onderhoudskosten, verbouwingskosten etc. Voor de berekening van de koopprijs geldt een indexatiesysteem, hierdoor wordt de inflatie vrijgesteld.

De koper zal 3% van het verkoopbedrag inhouden en deze via een 211-formulier direct aan de belastingdienst betalen als voorheffing op deze belastingafdracht. Op deze wijze heeft namelijk de fiscus de verantwoording voor deze betaling bij de koper gelegd. Betaalt de verkoper deze voorheffing niet aan de belastingdienst dan draait de koper voor deze belastingafdracht van de vermogenswinst op.

Inwoners en  niet-inwoners die onroerend goed overdragen dat is verkregen in of voor 1994 kunnen in aanmerking komen voor vermindering van de vermogenswinst. Dit kan zelfs leiden tot een gehele vrijstelling. Als u nl. op 31 december 1996 uw huis langer dan twee jaar in bezit had, dan heeft u recht op 11,11% mindering voor elk jaar dat het huis langer dan deze datum in bezit was.

 

Overdrachtsbelasting

(= Impuesto de Transmisiones Patrimoniales )

Als u van een particulier koopt, betaalt u overdrachtsbelasting over het officieel ingeschreven bedrag. Het tarief (in de provincie Almería) bedraagt thans 8% in andere regio's tot 10%.

Echter, afhankelijk van de deelstaat waarin wordt gekocht kan het tarief afwijken of kan er zelfs besloten worden om met BTW aan te kopen (bij aan- en verkoop tussen zakelijke partijen)

 

Omzetbelasting (= IVA)

Als u grond van een projectontwikkelaar koopt betaalt u 21% IVA. Koopt u van een particulier dan is dit 8%. Als u een nieuwbouwhuis koopt van een projectontwikkelaar (huis & grond) dan betaalt u slechts 10% IVA over het geheel. Koopt u eerst de grond, dan betaalt u 21% IVA ook al laat u later er een huis op bouwen door een projectontwikkelaar/aannemer. Over de nieuwbouw betaalt u dan 10% IVA.

Als u tegelijkertijd een garage bij de nieuwbouw laat bouwen, betaalt u ook daarover 10% IVA. Laat u bij een bestaand huis een zwembad of een garage bouwen, dan betaalt u 21% IVA.

Over losstaande verbouwingen (die niet meer dan 25% van de kadastrale waarde bedragen) betaalt u 21% IVA.

 

Bouwbelasting

(Impuesto sobre Construcciones , instalaciones y obras )

Voor de aanvraag van een bouwvergunning wordt ongeveer 2,5% belasting gerekend over de gedeclareerde waarde van uw toekomstige woning (deze waarde geeft de architect aan). Het percentage is afhankelijk van de gemeente. Vaak heeft de architect het percentage al in zijn offerte gerekend en zal de architect die belasting voor u betalen.

 

Erfrecht


Als u gehuwd bent en u heeft kinderen (en geen testament) is de wettelijke verdeling van toepassing. Dit betekent dat de langstlevende eigenaar wordt van alle activa en passiva, en dat de kinderen hun erfdeel krijgen in de vorm van een vordering.

 

Motieven om een testament te maken:

 • een executeur benoemen;

 • een afwikkelingsbewind instellen zodat

 • een voogd en een bewindvoerder benoemen ten behoeve van jonge      kinderen;

 • een uitsluitingclausule (zodat uw erfenis "in de familie blijft");

 • een "rampenclausule" maken voor het geval niemand van uw gezin overblijft;

 • een regeling voor het al dan niet gelijk trekken van gedane schenkingen;

 • besparing van Erfbelasting (successierechten).

 

Erfrecht voor Nederlanders met bezit in Spanje

Als u gedurende vijf jaar of langer uw gewone verblijfplaats in Spanje heeft en in Nederland, langer dan vijf jaar, bent uitgeschreven dan is, bij overlijden, in principe het Spaanse erfrecht van toepassing. U kunt echter steeds kiezen dat het Nederlandse recht van toepassing zal zijn bij overlijden door een rechtskeuze voor het Nederlandse erfrecht op te nemen in uw testament, op grond van het Haags Verdrag.

 

Spaans erfrecht

Het is absoluut onjuist dat Spaans erfrecht automatisch van toepassing is wanneer Nederlanders Spaans onroerend goed in bezit hebben. Het Spaanse Burgerlijk Wetboek geeft expliciet aan dat het nationaliteitsbeginsel geldt om te bepalen welk nationaal erfrecht van toepassing is, wanneer een buitenlander komt te overlijden in Spanje. Een met WSBA samenwerkende jurist kan u informeren over de werking van het Spaanse erfrecht wanneer op uw nalatenschap, gelet op de voorwaarden van het Haags Erfrechtverdrag 1989, het Spaans erfrecht van toepassing is.

 


 

Testament

Afhankelijk van persoonlijke omstandigheden is het maken van een testament raadzaam in Nederland en/of in Spanje; Het is altijd raadzaam om één testament, naar Nederlands erfrecht, te hebben voor alle bezittingen in en buiten Spanje. Het Spaanse erfrecht kent bijv. niet dezelfde langstlevendenbescherming, zoals Nederland, dat kent.

 

Langstlevende testamenten in Spanje

Een met WSBA samenwerkende jurist kan u informeren u over de diverse langstlevende testamentvormen naar Nederlands erfrecht.

 

Herroepen/wijzigen testament

Elk testament kan op elk moment in Nederland of Spanje worden gewijzigd of worden herroepen. Dit gebeurt door het maken van een nieuw testament naar Nederlands erfrecht.

 

Testament vernieuwen

Het is overigens verstandig regelmatig (eens in de vijf jaar) het testament door te nemen en zonodig te vernieuwen. Uw omstandigheden (samenstelling van uw vermogen of van de familie) kunnen veranderd zijn. Ook kunnen wetswijzigingen reden zijn om uw testament aan te passen.

 

Wat gebeurt er met het testament na uw dood?

Alleen uw laatste testament geldt. D.w.z. als u tussentijds bij een (Nederlandse of Spaanse) notaris het testament hebt laten veranderen, geldt alleen het laatste testament.

 

Testament in Spanje

Een testament, met rechtskeuze voor Nederlands erfrecht, is o.m. noodzakelijk voor iedere Nederlander met bezit in Spanje,

 • die langer dan vijf jaren is uitgeschreven in Nederland, zonder testament en/of;

 • die nu een Spaans testament (naar Spaans erfrecht) heeft opgemaakt en/of;

 • die een eerder testament (in Nederland) heeft opgemaakt, daterend van vóór 1 januari 2003 en/of;

 • waarvan de erfgenamen volgens de wet niet de personen zijn, aan wie men zijn/haar bezittingen (in Spanje en/of in Nederland) wil nalaten en/of;

 • die "ongehuwd" of "ongeregistreerd" samenwoont en zijn/haar partner wil laten delen in de nalatenschap en/of;

 • die een testament gemaakt heeft, waarvan de inhoud aanpassing behoeft, al dan niet met het oog op besparing van Erfbelasting en/of;

 • die alleen staat (dus geen familie (meer) heeft).

 

Afwikkeling van Spaanse nalatenschappen en testamenten

 • De procedure voor het afwikkelen van een nalatenschap in Nederland en Spanje kent de volgende onderdelen: het afgeven van de verklaring van erfrecht, de akte van verdeling, het indienen van de successieaangifte en de definitieve verdeling van alle goederen over de erfgenamen.

 • In de dagelijkse praktijk bestaat nog wel eens verwarring rondom de begrippen erfrecht en Erfbelasting. Daarom is het goed om de twee begrippen hieronder uiteen te zetten. Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van erflater op de erfgenamen. De Erfbelasting is de belasting op een erfenis, die de erfgenamen zouden moeten betalen bij overlijden van de erflater.

 

Erfbelasting (voorheen: successierechten) in Nederland.

Per 1 januari 2010 zijn de tarieven fors omlaag gegaan, de vrijstellingen voor partners en kinderen groter geworden en ook het erven van een onderneming fiscaal gunstiger geworden. Door de aanpassingen komen er minder kinderen en partners in aanraking met deze belasting. De wet is  eenvoudiger en inzichtelijker door vermindering van het aantal tarieven.

 

Vrijstellingen en tarieven:

 • De vrijstelling van Erfbelasting voor partners bedraagt 600.000 euro;

 • De vrijstelling van Erfbelasting voor kinderen bedraagt 19.000 euro;

 • De tarieven voor partners en kinderen bedragen 10 procent over de eerste 118.000 euro en 20 procent over het restant;

 • De tarieven voor "derden" zoals neven en nichten bedragen 30 procent over de eerste 118.000 euro en 40 procent over het restant;

 • Het erven van een onderneming met een waarde tot 1 miljoen euro is voor 100 procent vrijgesteld. Voor ondernemingen die meer waard zijn, geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83 procent.

Bron: Bolscher Van der Brug Huzink Notarissen

 

Successierechten TOT 80% - planning noodzakelijk

(Voordeel van de gezamenlijke aankoop van een woning in Spanje)

Indien een Nederlander (niet inwoner van Spanje) overlijdt dan is over het vermogen dat zich op Spaanse bodem bevindt  het Spaanse erfrecht en successierecht van toepassing.

In de praktijk kan dit tot vervelende problemen lijden wat betreft de afwikkeling van de nalatenschap. Door het zorgvuldig opstellen van een testament in Spanje kunnen veel problemen worden voorkomen. Wat betreft de heffing van successierechten over in Spanje gelegen vermogen (huizen, banktegoeden, effecten etc.)  is Spanje gerechtigd belasting te heffen.

 

Vrijstellingen

De vrijstellingen hangen af van de tariefgroep. Een schenking leidt niet tot een vrijstelling. De groepen met hun vrijstellingen zijn de volgende:

Groepen naar verwantschap:

 1. descendenten (wettelijk, natuurlijk, niet natuurlijk), geadopteerd jonger dan 21 jaren: €3.990,72 voor elk jaar minder dan 21 met een maximum van €47.858,59

 2. descendenten ouder dan 21 jaar; echtgenoten; ascendenten of adoptieouders ongeacht de leeftijd: € 15.956,87

 3. zijtak in de 2º en 3º graad: € 7.993,46

 4. de anderen bijv. de zijtak in de 4º graad of hoger: 0,-

 

Tarieven

De hoogte van de Spaanse successietarieven bedragen voor de eerste schijf 7,65 procent tot maximaal 34 procent voor de hoogste schijf. De hoogste schijf gaat uit van een waarde boven de 797.555 euro.

 

Deze tarieven kunnen nog eens vermenigvuldigd worden met 1,05 indien het vermogen van de erfgenaam voor het overlijden meer dan 402.678 Euro bedraagt. De tarieven worden zelfs met 2 tot 2,4 vermenigvuldigd als de woning wordt geërfd door een niet-familielid.
In de Spaanse successieaangifte moet overigens de werkelijke waarde van de woning worden aangegeven. Het is tegenwoordig in de meeste Spaanse Gemeenten mogelijk om te vragen wat de waarde is van het onroerend goed voor het successie, schenkingsrecht en de overdrachtsbelasting; deze waarde is soms lager dan de echte marktwaarde, maar het is toegestaan deze te gebruiken voor 
genoemde belastingen. Ook hier geldt weer dat schulden aangegaan ter verwerving van de Spaanse woning in beginsel in mindering kunnen worden gebracht op de waarde van die woning.

 

Meer informatie en persoonlijk advies: EuroEconomics